ISO 37001

ISO 37001 | Antikorupčné opatrenie

Korupcia- požadovanie, prijímanie alebo ponúkanie, sľubovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty, priamo či nepriamo a bez ohľadu na miesto, v rozpore s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Transparentnosť a dôvera sú základnými kameňmi kredibility a dôveryhodnosti každej organizácie. Nič nepodkopáva efektívne organizácie a nestranný obchod viac ako úplatkárstvo.

Norma ISO 37001 je prvý globálny protikorupčný štandard- ABMS (z angl. Anti-Bribery Management System), ktorý definuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre manažérsky systém navrhnutý na pomoc organizácii pri prevencii, odhaľovaní a reakcii na úplatky a pri dodržiavaní protikorupčných zákonov.

Pre koho?

Systém protikorupčného manažérstva ISO 37001 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • posilniť etické princípy v organizácii
 • podporiť rozvoj vhodnej firemnej kultúry
 • využiť normu ako nástroj na analýzu aktuálneho stavu organizácie a implementovať protikorupčné opatrenia do svojich procesov a štruktúry

Požiadať o certifikáciu ISO 37001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001 organizácia získa:

 • účinný mechanizmus na zavedenie protikorupčnej politiky v organizácii
 • deklarovanie súladu s legislatívou a transparentnosti organizácie
 • medzinárodne uznávaný spôsob riešenia deštruktívnej trestnej činnosti v organizácii
 • zvýšenie dôveryhodnosti v očiach klientov a zainteresovaných strán
 • minimalizovanie rizika porušenia zákona v organizácii
 • elimináciu ekonomických strát spôsobených korupciou
 • zlepšenie povedomia a etického správania naprieč organizáciou
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému protikorupčného manažérstva prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov ABMS spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti ABMS klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 37001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti ABMS a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti ABMS a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 37001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 22301

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO 13485

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer