ISO 13485

ISO 13485 | Medical Devices

Zdravotnícka pomôcka- Definícia podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745:

Zdravotnícka pomôcka je akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, implantát, reagencia, materiál alebo iný predmet, ktorý je výrobcom určený – sám alebo v kombinácii – na používanie u ľudí, a to na jeden alebo viacero z týchto špecifických medicínskych účelov:

 • diagnóza, prevencia, monitorovanie, predikcia, prognóza, liečba alebo zmiernenie ochorenia,
 • diagnóza, monitorovanie, liečba, zmiernenie zranenia alebo zdravotného postihnutia alebo ich kompenzácia,
 • vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava anatómie tela alebo fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu,
 • poskytovanie informácií prostredníctvom in vitro vyšetrovania vzoriek získaných z ľudského tela vrátane orgánov, krvi a tkaniva od darcov,

a ktorého hlavný určený účinok sa nedosahuje farmakologickými, imunologickými ani metabolickými prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele alebo na ňom, pričom však tieto prostriedky môžu jeho funkcii pomáhať.

V prípade zdravotníckych pomôcok má kvalita priamy vplyv na účinnosť výrobku a bezpečnosť pacientov, používateľov a prípadne aj iných osôb. Z tohto dôvodu veľa národných predpisov vyžaduje, aby výrobcovia a poskytovatelia zdravotníckych pomôcok preukázali, že majú systém riadenia kvality, ktorý bol testovaný a certifikovaný nezávislým orgánom.

Norma ISO 13485 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok. Norma ISO 13485 stanovuje štandard, ktorý musia výrobcovia a dodávatelia spĺňať pri vývoji, implementácii a dodržiavaní systému riadenia pre odvetvie zdravotníckych pomôcok. Certifikáciou podľa normy ISO 13485 sú zároveň splnené požiadavky kladené na systém manažérstva kvality vo všetkých článkoch smernice EU o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC a smerníc 98/79/EC a 90/385/EEC.

Pre koho?

Systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok ISO 13485 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • získať prístup na zdravotnícky trh, ktorý je riadený a kontrolovaný prísnou lekárskou legislatívou
 • deklarovať, že produkty spĺňajú najprísnejšie zdravotnícke kritériá

Požiadať o certifikáciu ISO 13485 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok podľa normy ISO 13485 organizácia získa:

 • preukázanie, že systém riadenia kvality zdravotníckych pomôcok bol testovaný a certifikovaný nezávislým orgánom
 • nástroj na uľahčenie harmonizácie regulačných požiadaviek systému riadenia kvality zdravotníckych pomôcok
 • deklarovať priame a nezávislé overenie činnosti a možnosť uchádzať sa o verejné zákazky
 • demonštrovať schopnosť produkovať zdravotnícke pomôcky, ktoré konzistentne spĺňajú požiadavky zákazníkov a príslušné regulačné požiadavky
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov SMKZP spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti SMKZP klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 13485

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti SMKZP a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti SMKZP a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 13485. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 37001

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO 50001

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer