ISO 50001

ISO 50001 | Energy Management

Pojem energetický audit je upravený zákonom č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti nasledovne:

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Dôsledné hospodárenie s energiou pomáha organizáciám realizovať nevyužitý potenciál energetickej efektívnosti. Výsledkom je úžitok z úspor nákladov a významne prispejú k ochrane životného prostredia a klímy, napríklad trvalým znižovaním emisií CO2. Zároveň vlády krajín požadujú znižovanie emisií skleníkových plynov priemyselných odvetví a aj svojich občanov a zavádzajú legislatívne mechanizmy nariaďujúce znižovanie uhlíkovej stopy.

 

ISO 50001- Systém energetického manažérstva je medzinárodne uznaná norma, ktorá definuje požiadavky na implementáciu, dodržiavanie a zlepšovanie systému energetického riadenia. Norma ISO 50001 ponúka organizáciám rámec, ako postupovať systematicky pri dosahovaní neustáleho zlepšovania energetického hospodárstva a s tým spojenej energetickej účinnosti, energetickej bezpečnosti a spotreby energie.

Pre koho?

Systém energetického manažérstva  ISO 50001 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • zaoberať sa dopadom ich činnosti, šetrením zdrojov a dosahovaním efektívnejšieho hospodárenia s energiou
 • zvýšiť energetickú účinnosť, zlepšiť energetický výkon a optimalizovať energetické využitie
 • vykonať analýzu spotrieb energií, nastaviť energetickú politiku a stanoviť energetické ciele

Požiadať o certifikáciu ISO 50001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001 organizácia získa:

 • systematický prístup k riadeniu energií
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • splnenie legislatívnych alebo dobrovoľne stanovených uhlíkových cieľov
 • zníženie závislosti od fosílnych palív
 • zlepšenie renomé organizácie ako spoločensky a environmentálne zodpovedného subjektu
 • transparentnosť všetkých energetických tokov v organizácii
 • zmiernenie dopadu na životné prostredie
 • zlepšenie riadenia investícií do technológií s ohľadom na ich energetickú náročnosť
 • zvýšenie dôveryhodnosti a tým aj obchodných príležitostí

 

Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému energetického manažérstva prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov SEnM spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti SEnM klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 50001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti SEnM a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti SEnM a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 50001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 13485

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer