ISO 9001

ISO 9001 | QMS

 

ISO 9001 je medzinárodne najuznávanejšia norma používaná na riadenie systému manažérstva kvality.

Je to štandard, ktorý definuje požiadavky na riadenie kvality v organizácii. Zavedenie tohto štandardu je zárukou, že organizácia ponúka kvalitné produkty a služby. Zavedením tohto štandardu organizácia deklaruje svoju spoľahlivosť, procesne orientovaný prístup v ktorého centre pozornosti stojí spokojnosť zákazníka a schopnosť dodávať produkty a služby v stanovenej kvalite a termíne

Pre koho?

Systém m.k. ISO 9001 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • zvýšiť transparentnosť prevádzkových procesov
 • zvyšovať spokojnosť zákazníkov so zreteľom na udržateľnosť
 • znížiť chybovosť a prestoje a tým aj náklady
 • uchádzať sa o verejné zákazky alebo dotácie z fondov
 • zvýšiť dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám

Požiadať o certifikáciu ISO 9001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 organizácia získa:

 • zlepšenie konkurencieschopnosti
 • rozšírenie na nové trhy
 • vylepšenie obrazu, povedomia a kredibility
 • bezpečnosť, vo vzťahu k riadeniu podnikateľského rizika
 • orientáciu na zákazníka
 • motiváciu a angažovanosť zamestnancov spolu s vrcholovým vedením
 • zvýšenie ziskovosti
 • trvalé zlepšovanie systému m.k.
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému m.k. prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov systém manažmentu kvality spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti systému riadenia kvality klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 9001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti systému m.k. a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti systému m.k. a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 9001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO 14001

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer