ISO 14001

ISO 14001 | EMS

Podnikať udržateľným spôsobom a zároveň sa snažiť znižovať zaťaženie životného prostredia je jednou z hlavných tém každej modernej organizácie, ktorá si uvedomuje dopady svojich činností a dodržiavania environmentálnych cieľov. Požiadavka riadiť sa zásadami ochrany životného prostredia vyplýva z národnej a európskej legislatívy ochrany životného prostredia, ktorá stanovuje environmentálne zásady v jednotlivých oblastiach životného prostredia, ako sú vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, chemické látky a nakladanie s obalmi a ďalšie.

Norma ISO 14001 je medzinárodne uznávaným systémom riadenia ochrany životného prostredia a zahŕňa všetky aspekty vplyvu na životné prostredie. Definuje implementáciu, dodržiavanie a neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva.

Pre koho?

Systém environmentálneho manažmentu ISO 14001 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • uvedomiť si a prijať zodpovednosť voči životnému prostrediu
 • lepšie využívať prírodné zdroje a znižovať množstvo odpadu
 • znížiť riziko ekologických nehôd
 • byť dôveryhodným výrobcom, dodávateľom a obchodným partnerom
 • včas rozpoznať riziká a zistiť príležitosti k úsporám

Systém env.m ISO14001 je určený výrobcom, dodávateľom, poskytovateľom služieb a požiadať o certifikáciu ISO 14001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 organizácia získa:

 • optimálne a udržateľné využívanie zdrojov
 • jasne definované environmentálne ciele a vďaka nim lepší environmentálny výkon
 • zvýšenie efektivity prevádzky, zníženie nákladov a tým zvýšenie ziskovosti
 • identifikáciu a elimináciu rizík a chýb ohrozujúcich životné prostredie
 • zvýšenie záruky plnenia zákonných požiadaviek a poskytnutie dôkazov o šetrnosti k ž.p.
 • kvalifikáciu zamestnancov v oblasti environmentálneho manažérstva
 • zlepšenie konkurencieschopnosti
 • vylepšenie imidžu, kredibility a dôveryhodnosti
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému environmentálneho manažérstva prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

– klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov systém env.m. spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

– 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti systému riadenia environmentu klienta

– 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 14001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

– slúži na preskúmanie funkčnosti systému env.m. a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

– slúži na prekontrolovanie účinnosti systému env.m. a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 14001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 9001

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO 45001

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer