ISO 45001

ISO 45001 | BOZP

Zamestnanci sú najdôležitejším zdrojom úspešnej spoločnosti. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov má priamy vplyv na ich uplatnenie, efektivitu a výkon a tiež na hospodárske výsledky. Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci  musí byť prioritou každej organizácie pri vytváraní pracovného prostredia. Organizácia nesie právnu, ako aj morálnu zodpovednosť za zabezpečenie zdravia zamestnancov a nezávadnosti pracoviska. Záväzok systematicky zvyšovať ochranu zdravia na pracovisku a predchádzať pracovným úrazom by mal byť pevne zakotvený v zásadách každej modernej organizácie.

ISO 45001 je medzinárodne uznaná norma, ktorá definuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma ISO 45001 kladie dôraz na prevenciu, odhaľovanie a predvídanie situácií ohrozujúcich zdravie a duševnú a fyzickú integritu osôb pohybujúcich sa na pracovisku.

Pre koho?

Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001  je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • zaisťovať bezpečné a zdravé pracovisko, predchádzať úrazom a poškodeniu zdravia
 • neustále zlepšovať výkonnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • deklarovať dodržiavanie záväzku na plnenie zákonných požiadaviek a predpisov bezpečnosti   a ochrany zdravia pri práci
 • vytvoriť právnu istotu a zlepšiť pracovnoprávne vzťahy
 • motivovať zamestnancov
 • chrániť pred rizikom zainteresované strany
 • eliminovať náklady na sankcie od kontrolných orgánov

Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 je určený výrobcom, dodávateľom, poskytovateľom služieb a požiadať o certifikáciu ISO 45001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 organizácia získa:

 • jednotnú politiku bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku
 • posilnenie dôveryhodnosti organizácie v očiach kontrolných orgánov, zamestnancov a obchodných partnerov
 • lepšiu povesť na trhu a vyššiu konkurencieschopnosť
 • vyššiu ochranu pracovníkov a lepšiu motiváciu zamestnancov
 • identifikovanie a riadenie rizík so zameraním na ochranu ľudských zdrojov
 • zníženie priamych aj nepriamych nákladov plynúcich z rizík, nehôd, úrazov a chorôb zamestnancov
 • pružne reagujúci systém na zmeny legislatívnych predpisov, bezpečnostných požiadaviek a zmien v organizácii
Priebeh a platnosť

Norma ISO 45001 nahrádza predpis OHSAS 18001 (zavedený v r. 1999, revidovaný v r. 2007)

Proces certifikácie systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov systém m. bozp spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti systému riadenia bozp klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO 45001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti systému m. bozp a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti systému m. bozp a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO 45001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 14001

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO/IEC 20000-1

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer