ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 | ITSM

Schopnosť organizácie poskytovať spoľahlivé, efektívne a konzistentné IT služby je kľúčovým parametrom na uspokojenie požiadaviek zákazníkov. Nároky zákazníkov na kvalitu a dostupnosť IT služieb neustále rastú. Organizáciám tým vzniká nutnosť nastaviť nastaviť a riadiť procesy vo vnútri organizácie, s cieľom efektívne využívať čas a zdroje, eliminovať byrokratické alebo duplicitné procesy a rýchlo a pružne reagovať na problematické situácie.

ISO/IEC 20000-1 je medzinárodný štandard, ktorý špecifikuje požiadavky na systém riadenia IT služieb. Norma ISO/IEC 20000-1 definuje pokyny, ako navrhnúť implementovať, spravovať a neustále zlepšovať systém manažmentu IT služieb. Obsahovo prevzala osvedčené postupy knižnice IT infraštruktúry ( z angl. IT infrastructure library- ITIL), no na rozdiel od certifikácie ITIL, ktorá sa vzťahuje na jednotlivcov, ISO/IEC 20000-1 umožňuje certifikovať celú organizáciu.

Pre koho?

Systém manažmentu IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1  je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • lepšie pochopiť potreby zákazníkov a poskytnúť im vyššiu kvalitu pri poskytovaní IT služieb, ktoré budú trvalo viditeľné
 • poskytnúť klientom istotu efektívneho dodania služby, s dôrazom na kvalitu a rýchlosť realizácie
 • dodržiavať dôsledný prístup k celému životnému cyklu IT služieb
 • zlepšiť podnikové procesy a podporovať manažérske rozhodovanie
 • popísať všetky ponúkané IT služby a vytvoriť katalóg IT služieb
 • navrhnúť, implementovať, riadiť a neustále vylepšovať svoj systém riadenia IT služieb

Požiadať o certifikáciu ISO/IEC 20000-1 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému manažmentu IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1 organizácia získa:

 • nástroj s ktorým nastavíte procesy a princípy navrhovania, prechodu, prevádzky a zlepšovania systému riadenia IT služieb
 • zaistenie konkurenčnej výhody, organizácia vyšle jasný signál, že obchodný partneri sa môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu a dostupnosť IT služieb
 • zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • návod na skrátenie parametra „time to market“
 • formulovanie zásad, podľa ktorých organizácia bude riadiť svoj systém manažmentu IT služieb
 • dokumentáciu postupov a architektúry správy IT služieb
 • elimináciu chýb a incidentov vďaka lepšiemu riadeniu vedomostí
 • znižovanie nákladov pomocou jasne štruktúrovaných procesov, ktoré umožnia ponúkať promptné IT služby
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému manažérstva IT služieb prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov systém m. IT služieb spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti systému riadenia IT služieb klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti systému manažmentu IT služieb a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti systému manažmentu IT služieb a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO/IEC 20000-1. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO 45001

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO/IEC 27001

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer