ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 | ISMS

Informácie sú aktíva, ktoré majú mimoriadnu hodnotu a zároveň sú nesmierne zraniteľné. Každá organizácia musí zodpovedne a obozretne pristupovať k ich ochrane. Jediný incident, strata, odhalenie, krádež citlivých informácií môže mať dramatický dopad na organizáciu. Strata dôveryhodnosti a poškodené renomé v konečnom dôsledku znamená pre organizáciu stratu konkurencieschopnosti a potenciálnych obchodných príležitostí.

ISO/IEC 27001 je medzinárodne uznaný štandard, ktorý definuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií, ISMS (z angl. Information Security Management System). Certifikácia organizácie podľa normy ISO/IEC 27001 je najdôležitejšou certifikáciou kybernetickej bezpečnosti. Organizáciám ponúka návod, ako plánovať, implementovať, monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť. Požiadavky normy sú všeobecne uplatniteľné a aplikovateľné na súkromné aj verejné spoločnosti alebo neziskové organizácie.

Pre koho?

Systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001 je určený pre všetky organizácie, ktoré majú záujem:

 • položiť základ pre obchodný úspech a kybernetickú bezpečnosť
 • odvrátiť cielené útoky a nežiadúce prerušenia
 • zistiť riziká a slabé miesta riadenia bezpečnosti informácií
 • vylepšiť celú IT infraštruktúru
 • systematicky a štruktúrovane optimalizovať informačnú bezpečnosť

Požiadať o certifikáciu ISO/IEC 27001 môže každá organizácia, bez ohľadu na jej zameranie, typ, či veľkosť.

Benefity

Zavedením systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001 organizácia získa:

 • súlad so zákonnými nariadeniami o ochrane osobných údajov
 • vysokú úroveň integrity a dôvernosti informácií, ako aj dostupnosti dát
 • zlepšenie povedomia zamestnancov o potenciálnych hrozbách a tým zníženie počtu bezpečnostných incidentov
 • zvýšenie dôveryhodnosti a konkurencieschopnosti, čo pozitívne prispieva k vylepšeniu reputácie organizácie a znižovaniu počtu auditov požadovaných klientmi
 • nástroj pre identifikáciu rizík a ich následné riadenie a elimináciu
 • zníženie rizika ekonomických strát v dôsledku zlyhania informačných technológií
 • minimalizáciu hrozby odcudzenia firemných dát (know-how, údaje o klientoch a pod.)
 • nepretržitú bezpečnosť informácií a systém riadenia bezpečnosti informácií, ktorý je neustále optimalizovaný a prispôsobovaný novým okolnostiam
Priebeh a platnosť

Proces certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií prebieha v nasledovných krokoch:

1., Podanie žiadosti o certifikáciu a jej posúdenie

 • klient vyplní vstupný dotazník, ktorý spolu so žiadosťou zašle certifikačnej autorite, ktorá vyhodnotí, či klientov ISMS spĺňa základné predpoklady pre certifikačný audit

2., Certifikačný audit, 1. a 2. stupeň auditu

 • 1. stupeň auditu je poznávací, jeho cieľom je stanoviť úroveň pripravenosti ISMS klienta
 • 2. Stupeň auditu je certifikačný, kedy audítor skúma dôkazy o zhode s požiadavkami normy ISO/IEC 27001

Na základe zistení a výsledkov z auditu certifikačná autorita rozhodne o udelení, či neudelení certifikátu. Doba platnosti certifikátu je 3 roky.

3., Dozorný audit

 • slúži na preskúmanie funkčnosti ISMS a vykonáva sa v dobe platnosti certifikátu najneskôr do jedného roku od ukončenia certifikačného auditu

4., Recertifikačný audit

 • slúži na prekontrolovanie účinnosti ISMS a jeho úlohou je potvrdiť trvalú zhodu s normou ISO/IEC 27001. Recertifikačný audit sa musí vykonať do ukončenia platnosti certifikátu tak, aby nový certifikát mohol nadviazať na predchádzajúci.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
previous
ISO/IEC 20000-1

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/e/9/e924ba21-6ff4-4f2a-8f9e-cb69ad834f30/tayllorcox.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
ISO 22301

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer